Event

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเเรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อในการนำเสนอ (Subthemes)
1 การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม (Development and environment) 
2 ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม (Ethnicity, religion and culture)
3 การค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Global trade and regional economic integration) 
4 ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค (Regional and sub-regional cooperation) 
5 นโยบายสาธารณะและการฑูตเชิงวัฒนธรรม (Public policy and cultural diplomacy)
6 ภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและความมั่นคงของมนุษย์ (Traditional security and human security)

กำหนดการส่งบทความ
- ส่งบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ 1 พฤศจิกายน 2016
- ศูนย์ GMSS แจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมเสนอบทความ 7 พฤศจิกายน 2016
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์พร้อม Power Point 28 พฤศจิกายน 2016
- นำเสนอบทความ 14 ธันวาคม 2016
หมายเหตุ

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาว 250-300 คำ ส่งมายังอีเมลล์ gmsscmu@gmail.com ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และต้องประกอบด้วย
1 ) ชื่อเรื่องวิจัย (An abstract title)
2 ) ข้อมูลผู้วิจัย ประกอบด้วย ชื่อผู้วิจัย ชื่อหน่วยงานที่สังกัด อีเมลล์ 
3 ) บทคัดย่อ ความยาว 250-300 คำ 
4 ) คำสำคัญ จำนวน 3-5 คำ