Event

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS CMU) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  GMS-ASEAN Conference 2016  หัวข้อ  “China and Southeast Asia: Transnational Nexus and Politics, Economics and Cultures"  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนักวิชาการและนักศึกษาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้ง ญุี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกงให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก 

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ
GMS-ASEAN 2016 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาในหัวข้อ “China and ASEAN cooperation: challenges, opportunities and ways forward” โดย Minister Counsellor Li Hong, Permanent Representative of China to UNESCAP, การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “PRC tourism in Southeast Asia” และการนำเสนอบทความวิชาการในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับจีนและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
   

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในเครือข่าย  GMS-ASEAN Network ทั้งในระดับนักวิชาการและนักศึกษา ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในเครือข่าย  โดยในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการนั้น ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นายเสฎฐวุฒ กงเต้น และ นางสาวกิ่งกาญจน์  ยืนไพโรจน์  นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 เป็นของตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลที่ 3 เป็นของตัวแทนนักศึกษาจาก University of Battambang, Cambodia.

ทั้งนี้ จากความร่วมมือทางวิชาการในเครือข่าย GMS-ASEAN Network ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการ GMS-ASEAN Conference ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น ได้นำมาสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Battambang, Cambodia เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

File ที่เกี่ยวข้อง