Activities All

การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS CMU) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  GMS-ASEAN Conference 2016  หัวข้อ  “China and Southeast Asia: Transnational Nexus and Politics, Economics and Cultures"  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนักวิชาการและนักศึกษาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้ง ญุี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกงให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก 

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ
GMS-ASEAN 2016 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาในหัวข้อ “China and ASEAN cooperation: challenges, opportunities and ways forward” โดย Minister Counsellor Li Hong, Permanent Representative of China to UNESCAP, การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “PRC tourism in Southeast Asia” และการนำเสนอบทความวิชาการในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับจีนและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
   

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในเครือข่าย  GMS-ASEAN Network ทั้งในระดับนักวิชาการและนักศึกษา ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในเครือข่าย  โดยในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการนั้น ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นายเสฎฐวุฒ กงเต้น และ นางสาวกิ่งกาญจน์  ยืนไพโรจน์  นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 เป็นของตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลที่ 3 เป็นของตัวแทนนักศึกษาจาก University of Battambang, Cambodia.

ทั้งนี้ จากความร่วมมือทางวิชาการในเครือข่าย GMS-ASEAN Network ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการ GMS-ASEAN Conference ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น ได้นำมาสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Battambang, Cambodia เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

Date : 16 ธ.ค. 2559, 00:00 Read more »

การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเเรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อในการนำเสนอ (Subthemes)
1 การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม (Development and environment) 
2 ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม (Ethnicity, religion and culture)
3 การค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Global trade and regional economic integration) 
4 ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค (Regional and sub-regional cooperation) 
5 นโยบายสาธารณะและการฑูตเชิงวัฒนธรรม (Public policy and cultural diplomacy)
6 ภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและความมั่นคงของมนุษย์ (Traditional security and human security)

กำหนดการส่งบทความ
- ส่งบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ 1 พฤศจิกายน 2016
- ศูนย์ GMSS แจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมเสนอบทความ 7 พฤศจิกายน 2016
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์พร้อม Power Point 28 พฤศจิกายน 2016
- นำเสนอบทความ 14 ธันวาคม 2016
หมายเหตุ

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาว 250-300 คำ ส่งมายังอีเมลล์ gmsscmu@gmail.com ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และต้องประกอบด้วย
1 ) ชื่อเรื่องวิจัย (An abstract title)
2 ) ข้อมูลผู้วิจัย ประกอบด้วย ชื่อผู้วิจัย ชื่อหน่วยงานที่สังกัด อีเมลล์ 
3 ) บทคัดย่อ ความยาว 250-300 คำ 
4 ) คำสำคัญ จำนวน 3-5 คำ

Date : 01 ม.ค. 2513, 07:00 Read more »

GMS-ASEAN CONFERENCE 2016 “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

GMS-ASEAN CONFERENCE 2016 “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
14 December 2016, Chiang Mai, Thailand

Subthemes
Changing, conflicting, converging and continuing patterns and trends related to the following:
• Development and environmental issues
• Ethnicity, religion and culture
• Global trade and regional economic integration
• Migration, tourism and arts
• Regional and sub-regional cooperation 
• Public policy and cultural diplomacy
• Traditional and evolving security issues
• Non-economic and human capital flows
Any topics or themes that are not directly related to any of the above but bears significant implications can be considered.

Important dates:
• Submission of abstract: 14 October 2016
• Notification of paper acceptance: 21 October 2016 
• Submission of full paper: 28 November 2016 
• Conference date: 14 December 2016
Submission of abstract:

An abstract of 250-300 words should be submitted to the workshop secretariat before 14 October 2016. The abstract should include:
• An abstract title
• Information of author (author’s name, title, affiliation and email address)
• The abstract (250-300 words)
• Keywords (3-5)
• The abstract should be submitted to the conference secretariat by email: gmsscmu@gmail.com before 14 October 2016

Date : 01 ม.ค. 2513, 07:00 Read more »