New

Image เมื่อวันทพุธที่  23  พฤศจิกายน  2559  เวลา 16.30-18.30 น.  คณะกรรมการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้าร่วมเป็นนักศึกษาช่วยงาน  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN  Conference 2016  หัวข้อ
CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมีรายนามดังต่อไปนี้

ฝ่ายช่วยงานทั่วไป  General Assistant
นาย เอกวัชร สอนจีน,  นาย จิระวิน ประสบโชค, นส. อัสมา อุดเถิน 

ฝ่ายประสานงาน  Liaison Officer
นาย มัทธิว เอี่ยมพิกุล,
 นส. กนกนก โพธิ์หอม,  นาย เสฎฐวุฒ กงเต้น,  นส. พราวพิไล เดชธงไชย, นส. เกณิกา ศิริณุพงษานันท์

ฝ่ายลงทะเบียน  Registration
นส. พรชิตา หมายเทียบ,
 นาย ณัฐภัทร ทองบุญเอียด, นส. สิริกุล พรหมกันธา,  นส. รัชดาพร เพ็ญสว่าง,  นส. กิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์,  นส. รังสิยา พิบูลย์

ฝ่ายถ่ายภาพ  Photographer
นาย ศุภกรโคตะ วาดะ โคตะ


พิธีกร  Master of Ceremony
นาย สุทธินันท์ ดวงภุมเมศร์

รูปภาพประกอบข่าว

Image
Image