New

Image โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560
ระหว่างวันที่  16-18 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มีความรู้เกี่ยวกับ  GMS  และ  ASEAN
3.มีความสามารถในการนำสันทนาการ

ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครถึงวันที่  23  มกราคม  2560
สัมภาษณ์  วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2560
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  


รูปภาพประกอบข่าว

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image