New

Image ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักวิชาการระหว่างประเทศ จัดโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ GMS-ASEAN เรื่อง “นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในบริบทอาเซียน” โดยมี อ.อิมรอน โสะสัน จากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในภูมิภาค และความสำคัญของพหุสังคมของอาเซียนที่ส่งผลต่อกระบวนการบูรณาการของประชาคมอาเซียน 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 11.00-12.30 น.ณ ห้อง PSB 1101 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย อ.ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMSS Center) กล่าวเปิดเเละปิดโครงการการบรรยาย  และ อ.กานต์ชนก  ประกาศวุฒิสาร กรรมการศูนย์ฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ทั้งนี้

การจัดโครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้เข้าร่
วมฟังการบรรยายกว่า 120 คน

รูปภาพประกอบข่าว

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image