News All

SEARCH ALL NEWS
Reset

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center)  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยอาจารย์พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ์ และอาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 39 คน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560  ณ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 16-18  กุมภาพันธ์  2560   โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้บริบทพื้นที่ชายแดนในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ซึ่งแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ    

1.กิจกรรมการเรียนรู้จากส่วนงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน          
เรื่อง “ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่” ณ  คุ้มวงศ์บุรี  และ  คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
         
เรื่อง  "ทหารกับความมั่นคงทางชายเเดน" ณ กองร้อยทหารพราน 3207          
เรื่อง  “การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน” ณ ศุลกากรห้วยโก๋น         
เรื่อง  “การเคลื่อนย้ายแรงงานกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น         
เรื่อง  “การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดน” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 

2.กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในรูปแบบของฐานกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 250 คนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานฌแลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560

Image
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560
ระหว่างวันที่  16-18 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มีความรู้เกี่ยวกับ  GMS  และ  ASEAN
3.มีความสามารถในการนำสันทนาการ

ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครถึงวันที่  23  มกราคม  2560
สัมภาษณ์  วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2560
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  


การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS CMU) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  GMS-ASEAN Conference 2016  หัวข้อ  “China and Southeast Asia: Transnational Nexus and Politics, Economics and Cultures"  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2559  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนักวิชาการและนักศึกษาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้ง ญุี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกงให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก             

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ
GMS-ASEAN 2016 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาในหัวข้อ “China and ASEAN cooperation: challenges, opportunities and ways forward” โดย Minister Counsellor Li Hong, Permanent Representative of China to UNESCAP, การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “PRC tourism in Southeast Asia” และการนำเสนอบทความวิชาการในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับจีนและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
   

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในเครือข่าย  GMS-ASEAN Network ทั้งในระดับนักวิชาการและนักศึกษา ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในเครือข่าย  โดยในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการนั้น ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นายเสฎฐวุฒ กงเต้น และ นางสาวกิ่งกาญจน์  ยืนไพโรจน์  นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 เป็นของตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลที่ 3 เป็นของตัวแทนนักศึกษาจาก University of Battambang, Cambodia .


ทั้งนี้ จากความร่วมมือทางวิชาการในเครือข่าย GMS-ASEAN Network ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการ GMS-ASEAN Conference ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น ได้นำมาสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Battambang, Cambodia เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักศึกษาช่วยงาน โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

Image
เมื่อวันทพุธที่  23  พฤศจิกายน  2559  เวลา 16.30-18.30 น.  คณะกรรมการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้าร่วมเป็นนักศึกษาช่วยงาน  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN  Conference 2016  หัวข้อ
CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมีรายนามดังต่อไปนี้

ฝ่ายช่วยงานทั่วไป  General Assistant
นาย เอกวัชร สอนจีน,  นาย จิระวิน ประสบโชค, นส. อัสมา อุดเถิน 

ฝ่ายประสานงาน  Liaison Officer
นาย มัทธิว เอี่ยมพิกุล,
 นส. กนกนก โพธิ์หอม,  นาย เสฎฐวุฒ กงเต้น,  นส. พราวพิไล เดชธงไชย, นส. เกณิกา ศิริณุพงษานันท์

ฝ่ายลงทะเบียน  Registration
นส. พรชิตา หมายเทียบ,
 นาย ณัฐภัทร ทองบุญเอียด, นส. สิริกุล พรหมกันธา,  นส. รัชดาพร เพ็ญสว่าง,  นส. กิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์,  นส. รังสิยา พิบูลย์

ฝ่ายถ่ายภาพ  Photographer
นาย ศุภกรโคตะ วาดะ โคตะ


พิธีกร  Master of Ceremony
นาย สุทธินันท์ ดวงภุมเมศร์

รับสมัครนักศึกษาร่วมเเข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการนานาติ GMS-ASEAN  2016  วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
1.รับประสบการณ์และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากต่างประเทศ
2.ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
3.ชั่วโมงกิจกรรม GE จำนวน 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หลักฐานการสมัคร 
1.ใบสมัคร
2.สำเรารายงานผลการศึกษา Transcript

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/0B11j1_rY0vR2eG9hbmc3ZUs3alU

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN 2016

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาติ GMS-ASEAN  2016  ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
1.ประสบการณ์ในการทำงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ
2.การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากต่างประเทศ
3.ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
4.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
5.ชั่วโมงกิจกรรม GE จำนวน 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ 
1.เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา
3.มีใจรักบริการ มีความรับผิดชอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

หลักฐานการสมัคร 
1.ใบสมัคร
2.สำเรารายงานผลการศึกษา Transcript

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/0B11j1_rY0vR2eG9hbmc3ZUs3alU

รับสมัคร นศ เข้าร่วมโครงการ Youth Leadership Conference "Rising Lanterns of Chiang Mai"

Image
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ปี 2 ขั้นไป)
เพื่อเข้าร่วมโครงการ
Youth Leadership Conference "Rising Lanterns of Chiang Mai" 
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
ณ จังหวัดเชียงใหม่
(ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)เงื่อนไขการรับสมัคร
1.เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.สามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดการจัดกิจกรรม (5-6 พฤศจิกายน 2559)
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร (สามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์ฯ
2.ประวัติผู้สมัครโดยย่อ Curriculum Vitae (CV)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแชร์

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ GMS-ASEAN เรื่อง “นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในบริบทอาเซียน”

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักวิชาการระหว่างประเทศ จัดโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ GMS-ASEAN เรื่อง “นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในบริบทอาเซียน” โดยมี อ.อิมรอน โสะสัน จากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในภูมิภาค และความสำคัญของพหุสังคมของอาเซียนที่ส่งผลต่อกระบวนการบูรณาการของประชาคมอาเซียน 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 11.00-12.30 น.ณ ห้อง PSB 1101 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย อ.ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMSS Center) กล่าวเปิดเเละปิดโครงการการบรรยาย  และ อ.กานต์ชนก  ประกาศวุฒิสาร กรรมการศูนย์ฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ทั้งนี้

การจัดโครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้เข้าร่
วมฟังการบรรยายกว่า 120 คน

GMS-ASEAN CONFERENCE 2016 “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

Image
GMS-ASEAN CONFERENCE 2016 “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
14 December 2016, Chiang Mai, Thailand

Subthemes
Changing, conflicting, converging and continuing patterns and trends related to the following:
• Development and environmental issues
• Ethnicity, religion and culture
• Global trade and regional economic integration
• Migration, tourism and arts
• Regional and sub-regional cooperation 
• Public policy and cultural diplomacy
• Traditional and evolving security issues
• Non-economic and human capital flows
Any topics or themes that are not directly related to any of the above but bears significant implications can be considered.

Important dates:
• Submission of abstract: 1 November 2016
• Notification of paper acceptance: 7
 November 2016
• Submission of full paper: 28 November 2016 
• Conference date: 14 December 2016
Submission of abstract:
An abstract of 250-300 words should be submitted to the workshop secretariat before 
1 November 2016.

 The abstract should include:
• An abstract title
• Information of author (author’s name, title, affiliation and email address)
• The abstract (250-300 words)
• Keywords (3-5)
• The abstract should be submitted to the conference secretariat by email: gmsscmu@gmail.com before 14 October 2016

การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

Image

 การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเเรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อในการนำเสนอ (Subthemes)
1 การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม (Development and environment) 
2 ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม (Ethnicity, religion and culture)
3 การค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Global trade and regional economic integration) 
4 ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค (Regional and sub-regional cooperation) 
5 นโยบายสาธารณะและการฑูตเชิงวัฒนธรรม (Public policy and cultural diplomacy)
6 ภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและความมั่นคงของมนุษย์ (Traditional security and human security)

กำหนดการส่งบทความ
- ส่งบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ 1 พฤศจิกายน 2016
- ศูนย์ GMSS แจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมเสนอบทความ 7 พฤศจิกายน 2016
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์พร้อม Power Point 28 พฤศจิกายน 2016
- นำเสนอบทความ 14 ธันวาคม 2016

หมายเหตุ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาว 250-300 คำ ส่งมายังอีเมลล์ gmsscmu@gmail.com ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และต้องประกอบด้วย
1 ) ชื่อเรื่องวิจัย (An abstract title)
2 ) ข้อมูลผู้วิจัย ประกอบด้วย ชื่อผู้วิจัย ชื่อหน่วยงานที่สังกัด อีเมลล์ 
3 ) บทคัดย่อ ความยาว 250-300 คำ 
4 ) คำสำคัญ จำนวน 3-5 คำ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในบริบทอาเซียน”

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMSS CMU) จัดการบรรยายพิเศษ   เรื่อง “นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในบริบทอาเซียน”  

วันจันทร์ที่  26 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. – 12.30 น.
ณ ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

บรรยายโดย 
อ.อิมรอน โสะสัน สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Masashi Yokota เยี่ยมเยือนและทำงานวิจัย

Image
Assistant Professor Dr. Masashi Yokota อาจารย์และนักวิจัยจาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและทำงานวิจัยที่ศูนย์ฯ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ (8-14 กันยายน 2559) โดยได้เข้าร่วมในวิชาสัมมนาวิจัยของหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ GMS-ASEAN เรื่อง "การค้าชายแดนไทย-เมียนมาหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ GMS-ASEAN เรื่อง "การค้าชายแดนไทย-เมียนมาหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้อง PSB 1101 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เวลา 11.00-12.30 น. โดยมีวิทยากร คือ คุณผกายมาศ  เวียร์รา  ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนม่าร์ สาขาจังหวัดเชียงราย  

อ.ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี  หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center)  กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก  อ.ดร.นฤมิต  หิญชัระนะนทน์  มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร 

การจัดการบรรยายในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งหมด  223  คนบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ระบบการจัดการแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

Image
อาจารย์ ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี  หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ระบบการจัดการแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ห้อง PSB 1205 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 57 คน

อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี บรรยายพิเศษ ณ Aoyama Gakuin University, Japan

Image
อาจารย์  ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี  หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เดินทางไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Regional Integration and labour Mobility in Southeast Asia: ASEAN Labour Cooperation Scheme and Its Challenges ในวันที่  21 มิถุนายน 2559  ณ Aoyama Gakuin University, Tokyo, Japan

Lanna Expo 2016

Image
งาน Lanna Expo 2016 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “China's Influence to GMS”

Image
           ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรยายวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “China's Influence in GMS” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จีน และประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดจากการพัฒนางานทางวิชาการร่วมกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัย GMS-ASEAN Network ที่เป็นผลเชิงรูปธรรมและต่อเนื่อง อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Hanoi University, Vietnam National University – University of Economics and Business (VNU-UEB) และ Foreign Trade University (FTU)       
           การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องบ้านพันตน  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ศาตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรปาฐกฐาพิเศษ  ในหัวข้อ “Variegated Dragon: Territorialization and Civilising Mission in Southeast Asia” รวมทั้งการบรรยายจากนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ว่าด้วยเรื่องของอิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 164 คน

อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี เข้าพบปะหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบปะหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National University - University of Economics and Business) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลในงาน GMS-ASEAN Network 2016

Image
          ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Centre) และงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Hanoi University (HANU) ,  Vietnam National University – University of Economics and Business (VNU – UEB) และ  Foreign Trade University  ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระดับนักศึกษา  ระหว่างมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ GMS – ASEAN Student Network 2016 ณ Hanoi University  ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่  24-27  มีนาคม  2559 

           ในปีนี้ ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นำนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน 10 คน  เช้าร่วมโครงการ  โดยในจำนวนดังกล่าว  นายอนุวัฒน์  จี๋บุญมี  นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ได้รับรางวัล  Best  Research  จากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์  หัวข้อ Thailand’s policy on education for migrant children และ  นายสุทธินันท์  ดวงภุมเมศร์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  ชั้นปีที่  3  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเเข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ Youth's Perspectives on ASEAN Community

           ทั้งนี้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเวียดนามนี้ มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013  และนำมาสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Hanoi University  เมื่อ เดือนมีนาคม 2559

อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี พานักศึกษาเข้าพบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ

Image
     ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาจำนวน 10 คน  ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าพบคณบดีเพื่อแจ้งถึงการเตรียมการเข้าร่วมโครงการ GMS - ASEAN Student Network 2016 ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมประกวดการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation และการแข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ Youth's perspectives on ASEAN Community ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2559

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชิญอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ

Image
          ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เชิญอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น  Professor Nobuto Iwata,  Professor of International Trade and Director of the WTO Research Center, Aoyama Gakuin University, Japan  เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์โรม  จินานุกรม และ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร  ภู่เจริญ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ “Regional Integration under WTO and Japan's Politics of TPP” ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน 110  คน   เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559  เวลา  09.00-11.00 น. ณ ห้อง PSB 1302 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทชายแดนภาคเหนือตอนบน

Image
        ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center)  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี (หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง), อาจารย์ พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ์, อาจารย์ ดร.นฤมิตร  หิญชีรนันท์ และ อาจารย์ อัจฉรียา  สายศิลป์ นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 43 คน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน  ณ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 10-12  มีนาคม  2559   
        โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้บริบทพื้นที่ชายแดนในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ซึ่งแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
        1.กิจกรรมการเรียนรู้จากส่วนงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน เกี่ยวกับ
   - เรื่องนโยบายการค้าชายแดน การลงทุน การเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงของ,  ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ  และหอการค้าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  - เรื่องการปรับตัวและการจัดการของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปิดประชาคมอาเซียน ณ โฮงเฮียนแม่น้ำของ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
        
2.กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในรูปแบบของฐานกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย จำนวน 166 คนของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Image
     ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 31 คน  โดยมี อาจารย์ ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี (หัวหน้าศูนย์ฯ) และ อาจารย์พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ์  (กรรมการศูนย์ฯ)  ควบคุมกิจกรรม กิจกรรมที่จัดนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
     1.กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการธุรกิจเพื่อสังคม  (Social Enterprise) ณ  บ้านไม้หอมฮิโนกิ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
     2.กิจกรรมการฟังบรรยาย เรื่อง “โครงการหลวงกับการพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายแดน” ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยมีวิทยากร คือ คุณจารุวรรณ  ยิ้มหิ้น
     3.กิจกรรมการฟังบรรยาย เรื่อง “ทหารกับความมั่นคงทางชายแดน” ที่เกี่ยวกับทหารในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงทางชายแดน การข้ามพรมแดน แรงงาน ยาเสพติด เป็นต้น ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล  โดยมีวิทยากร คือ             ร้อยตรีปัญจรงค์  เอมอมร
     4.กิจกรรมการฟังบรรยาย  เรื่อง  “การศึกษาของเด็กข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน” ที่เกี่ยวกับบริหารการศึกษาที่มีหลากหลายและความแตกต่างในบริบทของชาติพันธ์และวัฒนธรรม ของโรงเรียนบ้านขอบด้ง  บรรยายโดย อาจารย์สุนทร เกษเกษี (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง)
     5.กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ GMS และ ASEAN โดยอาจารย์และนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาละยเชียงใหม่  ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์  โดยมีนักเรียนเข้าร่วม  382 คน

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทภาคเหนือตอนบน

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดการประชุมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Mock up) ก่อนจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมคือ  การประชุมแผนการดำเนินโครงการการสาธิตการให้ความรู้เกี่ยวกับ GMS และ ASEAN ให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมป์  โดยมี  อาจารย์ ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี (หัวหน้าศูนย์ฯ)  อาจารย์เรวัตร  วงศ์เดอรี (คณะกรรมการศูนย์ฯ) เป็นอาจารย์ที่ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

การประชุม International Symposium on "Interfaith Dialogue and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies"

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) และ อ.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ กรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม International Symposium on "Interfaith Dialogue and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies" ซึ่งจัดโดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอิสลาม (Research Centre for Islamic History, Art and Culture - IRCICA) โดยเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “Asian Perspectives on Peace and Development: Questioning the Future of GMS and ASEAN”

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันในเครือข่าย GMS - ASEAN Network ได้แก่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง), Vietnam National University - University of Economics and Business (VNU-UEB), Hanoi University, Foreign Trade University - Vietnam, University of Battambang, Cambodian และ BEAM Education Foundation จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “Asian Perspectives on Peace and Development: Questioning the Future of GMS and ASEAN” ซึ่งประกอบไปด้วย

- กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับ GMS และ ASEAN
- กิจกรรมการประชุมเครือข่ายทางวิชาการ GMS - ASEAN Network

โดยการประชุมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียนแล้ว ยังเป็นการมุ่งพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม อาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) และคณะกรรมการจัดการประชุมกล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานปิดการประชุม

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าพบผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อิมรอน โสะสัน (ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา), รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม (หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และที่ปรึกษาสถาบันสันติศึกษา), รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ (ที่ปรึกษาสถาบันสันติศึกษา) รวมทั้งคณะทำงานของสถาบันสันติศึกษา เดินทางเข้าพบผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยมีผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวัฒน์ รัตนสัค หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ สถาบันสันติศึกษาได้มอบเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ "Asian Perspectives on Peace and Development: Questioning the Future of GMS and ASEAN" จัดโดยศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) ร่วมกับเครือข่าย GMS-ASEAN Network ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีพิธีรับมอบในวันประชุมวิชาการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตน์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

The Center for Political Studies, Indonesian Institute of Science ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ GMSS

Image
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 Dr.Siswanto Ahmed และ Mr.Bayu Sethiawan จาก The Center for Political Studies, Indonesian Institute of Science ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การวิจัย และการเตรียมความพร้อมตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน โดยมี อาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ และ อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ร่วมให้การต้อนรับ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

Image
        ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ตามโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN 2016  หัวข้อ  “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ  มีผลการพิจารณา  จากคณะกรรมการศูนย์ฯ  ดังนี้  

     1. นาย เสฎฐวุฒ กงเต้น           การระหว่างประเทศ    ชั้นปีที่ 2     ผู้ผ่านการคัดเลือกคนที่ 1
     2. นส. กิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์   การระหว่างประเทศ    
ชั้นปีที่ 4     ผู้ผ่านการคัดเลือกคนที่ 2
     3. นส. กนกนก โพธิ์หอม          การระหว่างประเทศ    
ชั้นปีที่ 2     สำรอง  

ประกาศเมื่อ  วันที่  18  พฤศจิกายน  2559 

โครงการ YSEALI เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Ecotourism ฟรี!!!!

Image
The Mekong River Restoration Project (MKRP) อีกโครงการหนึ่งของ YSEALI กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Ecotourism โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2016 ที่จังหวัดเชียงราย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ สนใจสมัครด่วน ปิดรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม นี้
The Mekong River Restoration Project was an award-winning proposal in the YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) Alumni Engagement Innovation Fund 2016. Applications are now open from 30th September till October 25th, 2016! Youth from Thailand, Laos and Myanmar interested in "ECOTOURISM" to promote conservation of the Mekong River are encouraged to apply for this exciting youth camp that will be held in Chiang Rai, Thailand from Dec 18th to Dec 22nd, 2016! You will get a chance to learn about Ecotourism from eminent speakers, and together in teams, work on solutions to some of the most pressing issues that affect the Mekong River.- The MKRP team 2016
Eligibility:1) Must be a citizen of Thailand, Laos or Myanmar2) Must be between 21 - 30 years of age3) Must have a reasonable command of English(exceptions will be made for exemplary candidates)4) Must have a valid passport and be physically fit to travel independently to take part in the youth camp5) Must be a YSEALI member. If not yet a member, please sign-up for free at https://asean.usmission.gov/yseali/<https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fasean.usmission.gov%2Fyseali%2F&h=oAQEDdeFgAQGB_k_MIl....
Apply via link:https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd1VSJVn5z4DpiQwH…/viewform<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VSJVn5z4DpiQwHQkd9MLQpUTlshOwybXiMTSQu4RKCp9Zw/viewform>#YSEALI<https://www.facebook.com/hashtag/yseali?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #AEIF2016<https://www.facebook.com/hashtag/aeif2016?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #Ecotourism<https://www.facebook.com/hashtag/ecotourism?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #SustainableDevelopment<https://www.facebook.com/hashtag/sustainabledevelopment?source=feed_text&story_id=10157530871900274>...<https://www.facebook.com/hashtag/mekongriver?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #Youth4Change<https://www.facebook.com/hashtag/youth4change?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #MKRP2016<https://www.facebook.com/hashtag/mkrp2016?source=feed_text&story_id=10157530871900274>

การประชุม Next Chiang Mai Forum 2016

Image
การประชุม Next Chiang Mai Forum 2016

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.30

ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงเเรมดิอิมเพรส เชียงใหม่

อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 

อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม Mekong Forum

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม Mekong Forum หัวข้อ "Sharing Responsibility for Common Prosperity" จัดโดย Mekong Institute เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS) จัดโครงการการเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง 8 พฤศจิกายน 2558”

Image
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS) คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการการเสวนา ในหัวข้อ  “อนาคตเมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง 8 พฤศจิกายน 2558”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศเมียนมาร์  ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการกระตุ้นความสนใจทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน  ตลอดจนความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์  ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป  ณ ห้อง PSB 1101 อาคาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  โดยมีวิทยากรผู้นำการเสวนา คือ       
     ผศ.วิรัช นิยมธรรม    ผู้อำนวยการสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์
    
     อ.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ อาจารย์จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
     อ.อัจฉรียา  สายศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    
     และ อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี (หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) เป็นวิทยากรในการเสวนา
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 246 คน

อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา: มุมมองจากสถานศึกษา"

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา: มุมมองจากสถานศึกษา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนา เรื่อง "การเข้า (ไม่) ถึงสิทธิทางการศึกษา สิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ" ซึ่งจัดโดย ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเยาวชนไทใหญ่ (Shan Youth Power) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) จัดโครงการประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ (ค.ศ.2016 - 2025)

Image
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ (ค.ศ.2016 - 2025) เพื่อระดมความคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียน อันจะนำไปสู่การเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก 

อาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) ประธานการจัดโครงการ  กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ

คุณสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวถึงความสำคัญ

จุดประสงค์ในการจัดโครงการ และความต้องการของกรมอาเซียนในการจัดงานครั้งนี้
ภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็นสองส่วนคือ

ส่วนที่หนึ่ง
กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ (ค.ศ.2016 - 2025) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ  (1) คุณมาลัย แก้วกรสมนึก ผู้ตัวแทนจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์เสาหลักด้านเศรษฐกิจ  (2) พันเอกเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กระทรวงกลาโหม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเสาหลักด้านความมั่นคง  (3) คุณศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ  ผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม

ส่วนที่สอง  
กิจกรรมการระดมความคิดจากกลุ่มผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน กว่า 400 ท่าน เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ (ค.ศ.2016 - 2025)