About | Objectives

GREATER MEKONG SUB-REGION STUDIES CENTER (GMSS)
Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University

The Greater Mekong Sub-Region Studies Center was established in 2008, in conjunction with the policy of Chiang Mai University, to promote integration between research, curriculum and instruction management with the aim to serve as a source of knowledge on issues concerning the Greater Mekong Sub-Region.

Objectives

  • 1. To serve as an academic support center for the faculties and staff from independent organizations in the northern region of Thailand in conducting research on issues related to politics, public sector management, economics, society, and relationships between Thailand and other nations in the Greater Mekong Sub-Region.
  • 2. To serve as a center of information collection and distribution in the form of documents and electronic media concerning politics, public sector management, economics, society, and international relationships in the Greater Mekong Sub-Region countries.
  • 3. To promote human resource competency in the dimension of development and good governance-so as to establish a model for other regions as well as other Greater Mekong Sub-Region countries.
  • 4. To create academic, as well as research and development, cooperation and exchange programs between Thailand and other nations in the Greater Mekong Sub-Region.
  • 5. To provide support for curriculum and instruction management and training on politics, public sector management, economics, society, environment, and international relationships among countries involving the Greater Mekong Sub-Region.

วัตถุประสงค์

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2551 จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ ดังนี้

  • 1. เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนทางวิชาการให้แก้คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรอิสระในเขตภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับดำเนินงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง การบริหารภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • 2. เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเมือง การบริหารภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ภูมิภาคอื่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • 4. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานพัฒนาและโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • 5. เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ด้านการเมือง การบริหารภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง